Fællesskabet Tirsdagsskoven er nu etableret.

Onsdag d. 9 november 2019 havde Fællesskabet Tirsdagsskoven grundlæggende generalforsamling som forening til varetagelse af fælles interesser for beboerne omkring Tirsdagsskoven - primært i Thorsvang og de nærmeste beboelser på Rønnevangs Allé. Generalforsamlingen havde deltagelse af 70% af beboerne i det relevante område med afbud fra enkelte.

Der er naturligvis et overlap fra Møllebrogruppen, der med success har formået at få Goldschmidts projekt på på Møllebroområdet ændret fra goldt indkøbscenter til boligområde, og så det nye initiativ.

Det nye Fællesskab har fokus på at udvikle lokalområdet Thorsvang-Tirsdagssskoven til glæde for nuværende beboere og kommende naboer i det nye boligområde på Møllebrogrunden, og da byggeprojektet nu er undervejs vil de fleste ressourcer fra Møllebrogruppen blive brugt på Fællesskabet Tirsdagsskoven.

Indkaldelse til generalforsamling i Møllebrogruppen

Søndag d. 24 april 2016 kl. 16:00 afholdes ordinær generalforsamling i Møllebrogruppen. Mødet afholdes på Baldersvej i Hillerød i skovbrynet overfor Baldersvej 7. Da foreningen hidtil ikke har haft nogle økonomiske transaktioner findes der intet regnskab til fremlæggelse. Dagsorden er ifølge vedtægterne.
Medlemmer der ønsker at deltage i generalforsamlingen bedes meddele dette til "medlem @mollebro.dk". Venligst medbring en eller anden form for identifikation til mødet.

Prøver Goldschmidt at manipulere med bebyggelsesprocenten?

Beregninger baseret på de oplysninger som findes fra Goldschmidt i hhv. deres annoncer i dagspressen og i deres baggrundsmateriale til kommunens beslutningsproces viser at der er et alvorligt misforhold.

Den tilladelige bebyggelsesprocent for området er på 130, men det samlede areal af de bygninger som vises på planer og prospekter overstiger langt denne grænse. De 130% bebyggeslseprocent kan nemt opnås uden at der bygges 4 eller 6 højhuse. Se beregningerne her.

Seneste visualiseringer af det tiltænkte boligbyggeri

Hillerød Kommune har fået foretaget et kvalitetstjek af visualiseringerne for boligbyggeriet på Møllebrogrunden. Ovenfor vises udsigten mod Hillerød fra Trollesminde Alle. Hele rapporten kan læses her.

Møllebrogruppen indsender forslag til planen for boligområde på Møllebro

Som opfølgning på Hillerød Kommunes opfordring til forslag og kommentarer til planerne for et nyt boligområde på Møllebrogrunden har Møllebrogruppen indsendt sit forslag der i hovedtræk handler om en reduktion af trafikken i nærheden af boligområderne, en justering af byggeriets højdeprofil, samt det miljømæssige perspektiv i byggeriets udførelse. Se teksten under

 • Links og materiale
 • MGH - M. Goldschmidt Holding dropper storcenterplan.

  Ønsker nu at udvikle et boligområde på Møllebrogrunden.
  I februar 2015 har MGH meddelt at de nu efter 7 år ikke længere ønsker at udvikle Møllebrogrunden til etstorcenter, men i stedet vil satse på at bygge et boligområde med op imod 1000 lejligheder.
  Det er en udvikling som modtages positivt fra alle sider, og ikke mindst fra Møllegrogruppen.
  Det forventes at udarbejdelse og vedtagelse af en ny lokalplan for området vil komme til at tage op imod et år.

  Miljøministeren fastholder at landsplandirektivet ikke revideres til at tillade megacentret.

  Der kan således ikke bygges nye store butikker indenfor bymidten
  Da Hillerød Kommune efter Natur og Miljøklagenævnets afgørelse satte sin lid til en revision af landsplandirektivet og Fingerplanen, valgte Møllebrogruppen at spørge Miljøministeren direkte.
  Svaret d. 17 april 2012 fastslår meget klart der ikke vil blive lavet om på de nugældende regler, og at der således ikke vil være mulighed for at bygge større end 2,000m² indenfor bymidten hvor Møllebrogrunden ligger.

  Natur - og Miljøklagenævnet ophæver planerne om opførelse af megacentret.

  Så kom sommerens gode nyhed for Hillerød.
  For 2 år siden samlede Møllebrogruppen 2.570 underskrifter ind mod projektet. Da planerne alligevel blev vedtaget i Hillerød Byråd klagede vi og Danmarks Naturfredningsforening til Natur-og Miljøklagenævnet.

  Den 13.juli kommer en meget klar afgørelse.

  "Hillerød kommunes rammelokalplan er ugyldig og planerne om opførelse megacentret kan ikke gennemføres."
  Her er hele afgørelsen.

  Nye muligheder - nye planer
  Planlægningen af anvendelsen af Møllebrogrunden skal nu starte næsten forfra.
  Møllebrogruppen vil bidrage aktivt i den kommende udviklingsproces.

  Møllebrogruppen vil sætte fokus på:

  Møllebrogruppen indklager Hillerød kommune for Naturklagenævnet

  I fortsættelse af byrådets vedtagelse af ændringerne til lokalplanerne for Møllebroområdet har Møllebrogruppen nu indklaget beslutningen samt beslutningsgrundlaget for Naturklagenævnet. Tillige klages der over manglende overholdelse af gældende procedureregler.

  Klagen kan findes under Links og materiale.

  Møllebrogruppen - nu en landsdækkende forening!

  Som et vigtigt led i gruppens bestræbelser for at bevare Hillerød som en smuk og attraktiv by med gode forhold for indbyggere og handlende, blev "Møllebrogruppen" ved en stiftende generalforsamling, søndag d. 3. september 2009 etableret som en landsdækkende forening.

  Underskriftindsamlingen - slut på første fase!

  Tirsdag morgen d. 25. august 2009 afleverede Møllebrogruppens Torben Funder en æske med de 2570 underskrifter det siden 1. juli 2009 var lykkedes at indsamle imod lokalplanændringerne.

  Mange tak til alle dem der med deres underskrift har støttet op omkring protesten!

  Aflevering af underskrifter til borgmester Kirsten Jensen

  Overdragelse af 2570 underskrifter til borgmester Kirsten Jensen

  Efter byrådets behandling af sagen onsdag 26. august fortsætter Møllebrogruppens indsatsen for et attraktivt Hillerød i forhold til både kommunen og bygherren!

  Køer på engen - ikke på vejene!

  Hillerød er en smuk slots- og handelsby med et stort opland. Afvejningen mellem byens kvaliteter som bopæl og selvstændig attraktion, og som et storkøbshandelsmekka bør ikke foretages af ejendomsspekulanter og forretningsdrivende alene, uden input fra byens borgere.

  På vegene af en gruppe af ejendomsudviklere der hedder "Frederiksborggruppen", vil Hillerød Kommune snarest vedtage en lokalplan for det grønne område der ligger mellem det nye rådhus, og Frederiksborg slot. Planen skal åbne mulighed for bygning af et indkøbscenter der med et butiksareal på over 85.000m² sammenlignlig med Fields på Amager. Centret i Hillerød skal som udgangspunkt huse større butikker med køkkener og boligudstyr.

  Som borgere i Hillerød vil vi gerne sikre at der tages en række forbehold og hensyn i forbindelse med den endelige godkendelse af en plan for området:

  Placeringen

  Vi har fundet at der for mange mennesker usikkerhed omkring hvor det byggeri som Møllebrogruppen her beskæftiger sig med kommer til at ligge, og det er af mange blevet blandet sammen med to andre projekter.

  Møllebrocenteret er tænkt placeret på et område mellem Roskildevej, Herredsvejen og forlængelsen af Thorsvang ud til Roskildevej. Mod Vest afgrænses området af de virksomheder der er beliggende langs Frejasvej syd for Herredsvejen, bl. a. Obel og Mazda forhandlerne, samt boligområdet langs Thorsvang. På området er bl.a. nogle boliger, den 'gamle' Volvo butik, samt nogle andre erhvervsbygninger

  Et af de projekter som flere forvirres af, er det igangværende Danica byggeri på hjørnet af Slangerupgade langs med Herredsvejen. Det har intet med Møllebrocentret at gøre. Dette byggeri er arealmæssiget omkring en trediedel af Møllebrocentret, men med en tilsvarende dominerende facade ud mod Herredsvejen.

  Der har i medierne været en del omtale af et nyt byområde der kunne placeres syd for byen i forbindelse med et nyt hospital, en S-tog station og muligvis endda med et højhus. Dette projekt har heller ikke noget at gøre med Møllebrocentret der jo netop skal ligge inde i bykernen.

  Størrelsen

  Ifølge oplægget i lokalplanen skal storcentret indeholde: Til sammenligning var butiksarealet i 2007: Butiksarealet i det nye center bliver således næsten dobbelt så stort som bymidtens samlede butiksareal for blot to år siden. I forbindelse med centret skal der etableres cirka 2,200 parkeringspladser. Dette svare til en fordobling af bymidtens samlede antal parkeringspladser i forhold til idag. Det betyder også at der bliver meget mere biltrafik...

  Trafik

  Ifølge de analyser der ligger til grund for lokalplanen, vil trafikmængden vokse med 12,400 biler i døgnet. Som det formuleres i rapporten, vil det betyde:

  "Dårligere trafikafvikling på centrale steder i Hillerød udenfor analyseområdet"
  , samt
  "..i det hele og ved rundkørsler forsinkelser og kødannelser"
  .

  Fra VVM redegørelsens trafiktekst citeres:

  "Trafikken gennem bymidten ad Nordstensvej-Hostrupsvej-Sdr. Jernbanevej og blandt andet Carlsbergvej er i dag meget hårdt belastet med lange kødannelser og betydelige forsinkelser i spidsperioden. Den ekstra trafik som følge af Hillerød Storcenter og den generelle trafikvækst betyder, at trafikafviklingen vil forringes yderligere og sammenbrud vil optræde i længere tid i forbindelse med spidsbelastning."

  Nedenstående visualisering indikere hvor trafikbelastningen især vil vokse som følge af Mega centret. Den er lavet på basis af tal fra VVM redegørelsen.

  Animation af trafik hotspots.